Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Finansal Pazarlama  

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ
2005 VE 2017 YILLARI SAĞLIK SEKTÖRÜ TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ ANALİZİ
 
Sağlık sektörü birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle özellikle günümüzde sağlık sektörüne yönelik yapılan yatırımlar ve uygulamalar oldukça dikkat çekmektedir. Uluslararası ticaret ve uygulamalarına baktığımızda da yine Birleşmiş Milletler tarafından düzenli olarak istatistiği tutulan ve kayıt altına alınan sağlık sektörü bu anlamda da önemini ortaya koymaktadır. Uygulamalı olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada sağlık sektörü içerisinde parasal değer arz eden ticari ve hizmet anlamındaki endeks verileri analiz edilerek sonucu gidilmiştir. Amaç: Araştırmanın amacını ticaret ve hizmet indekslerinin karşılıklı ilişkisinin belirlenmesidir. Yöntem: 2005 ile 2017 yılları arasında TUİK tarafından düzenli olarak yayınlanan istatistik verileri analize uygun hale getirilerek uygulamaya gidilmiş ve elde edilen bulgular çerçevesinde sonuç olarak yorumlanmıştır. Sonuç: Yapılan analiz sonrasında model olarak regresyon ve anova test sonuçlarına göre %99 modelin güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Genel olarak anlamlılık katsayısının 0,05’ten ufak olması nedeniyle analiz sonuçlarının güvenilir olduğu görülmektedir. İstihdam, saat, bürüt ücret maaş, ticaret ve hizmet endeksi arasında yüksek oranda pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Sağlık, Ciro, Hizmet, İlişki, Endeks, Pazarlama

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.2

ANALYSIS ON COMMERCIAL AND SERVICE INDEX OF HEALTH SECTOR FOR THE YEARS 2005 AND 2017
 
Health sector has an important place not only for many world countries but also for Turkey. For this reason, the investments and practices directed to the health sector today are remarkable. Concerning the international trade and its practices, health sector which is regularly kept and registered by the United Nations reveals its significance in this regard. In this applied study, commercial and service index data having monetary importance within health sector have been analyzed and a conclusion has obtained. Purpose: The purpose of this research is to determine the mutual relation of commercial and service indices. Method: The statistical data regularly published by TURKSTAT between the years 2005 and 2017 have been modified in line with the analysis and they have been interpreted as results within the framework of the findings obtained. Conclusion: According to the analysis made and the results of regression and Anova tests, the model has been found to be reliable at 99%. Due to the fact that the significance coefficient is lower than 0.05 in general terms, it is observed that the analysis results are reliable. A highly positive relation has been ascertained between employment, time, gross wage, salary, commerce and service index.

Keywords: Employment, Health, Turnover, Service, Relation, Index, Marketing

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.2

Tam Metin