Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Siyasal Pazarlama ve Politikaları  

Mustafa TALAS, Abdullah KARATAŞ
İLETİŞİMİN SİYASAL PAZARLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
 
Giriş: Bu çalışma ile siyasal iletişim ve siyasal pazarlama arasındaki ilişkinin sosyolojik açılardan analiz edilmesi hedeflenmiştir. Siyasal iletişim, toplumdaki sosyal yaşamın en önemli işaretlerinden biridir. İnsanlar her şeyi iletişimle öğrenmektedir. Bu nedenle de toplumu organize etmek için başka insanlarla etkileşime girilmektedir. Topluluklarda ise çatışma, değişim, işbirliği, rekabet, baskı vs. gibi çeşitli etkileşim tipleri mevcuttur. Yapılan analizlerde, siyasal sistemin temel belirleyicileri olarak ifade edilebilecek olan siyasal aktörlerin, adaylıklarında kullandıkları pazarlama stratejilerinin stratejik başvuru yollarını iletişim kanallarının oluşturduğu görülmüştür. Materyal ve Metod: Bu çalışmada materyal olarak kitaplar, makaleler ve web ortamından çeşitli bilgilerden oluşan kaynaklar kullanılmıştır. Şahsi kütüphanelere ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kütüphanesi’nin veri tabanları ve web kaynaklarına başvurulmuştur. Bu çalışma, sosyolojik metodlardan biri olan teorik analiz yöntemi ile yürütülmüştür. Sınırlılıklar: Siyasal iletişim ile siyasal pazarlama arasındaki ilişkinin sosyolojik açıdan incelendiği bu çalışmanın birinci bölümünde siyasal iletişim, ikinci bölümünde siyasal pazarlama ve üçüncü bölümünde ise siyasal iletişim-siyasal pazarlama ilişkisi ele alınmıştır. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma ile siyasal iletişim ile siyasal pazarlama arasında yakın ilişki olduğu tespit edilmiştir. Toplumda yöneten yönetilen ilişkisini düzenleyen kurum olan siyaset, bütün faaliyetleriyle etkili olmaktadır. Siyasal aktörler belirli platformlarda oy verenlerin davranışlarını yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu çabalar siyasal pazarlama diye adlandırılmaktadır. Siyasal pazarlama teknikleri üzerinde ise iletişimin önemi büyüktür. Anahtar Sözcükler:İletişim, siyasal iletişim, siyasal pazarlama, sosyal etkileşim

Anahtar Kelimeler: İletişim, Siyasal İletişim, Siyasal Pazarlama, Sosyal Etkileşim

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.1

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF COMMUNICATION
 
Introduction: This study aims to analyze the relationship between political communication and political marketing from sociological perspective.Political communication is one of the most important signs of social life in society. People learn everything through communication. For this reason, interacting with other people is becoming necessary to organize society. There are various types of interaction in the communities like conflict, change, cooperation, competition, pressure, etc.In the analyzes, it has been seen that communication channels of the political actors constitute the strategic application routes of marketing strategies. Material and Method: In this study, references consisting of books, articles and various information from the web were used as material. Personal libraries and Niğde Ömer Halisdemir University Library databases were consulted.This study was conducted by theoretical analysis method which is one of the sociological methods. Limitations: The relationship between political communication and political marketing was examined from a sociological point of view. The first part deals with political communication, the second with political marketing and the third with political communication and political marketing relationship. Discussion and Conclusion: This study shows that there is a close relationship between political communication and political marketing.Politics, which is the organization that regulates the relationship between ruler and ruled, is influential in all its activities.Political actors are trying to direct the behavior of voters on certain platforms. All these efforts are called political marketing. Communication is a of great importance for the political marketing techniques.

Keywords: Communication, Political Communication, Political Marketing, Social Interaction

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.1

Tam Metin