Yıl:2017   Sayı: 12   Alan: E-Pazarlama  

Funda YILMAZ, Nil Esra DAL, Mükerrem ATALAY ORAL
İNTERNETTE PAZARLAMA ÇABALARI: ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak internet kullanımı artmış, tüketicilerin alışkanlıklarında değişiklikler olmuştur. Bazı tüketiciler, yenilikleri aktif halde kullanırken, bazı tüketiciler ise endişeleri olduğundan bu konuda muhafazakâr kalmaktadırlar. Araştırmanın amaçları; internetten satın alınan en sık ürün grubu, internet üzerinden alışveriş yapma sıklığı, en sık internete bağlanılan yer, internet üzerinden alışveriş yapılmasında etkili faktörler, web sitesinden beklentiler, interneti kullanım amacı, en sık alışveriş yapılan web site ve web sitenin alt boyutları kapsamında tüketicilerin beklenti, düşüncelerini öğrenmek ve sınıflandırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerine anket olarak uygulanmıştır. Araştırmada; frekans analizi, normal dağılım testi, ölçeğin güvenirlilik analizi, faktör analizi ve bağımsız örneklem testi kullanılmıştır. Anket, yüz yüze 294 kişiye uygulanmıştır. Soru seti oluşturulurken Öztrak (2012) ve Doğaner’in (2007) çalışmalarındaki ölçeklerden yararlanılmıştır. Bulgular: En sık alışveriş yapılan online alış veriş siteleri Sanal Alış-Veriş Merkezi Modeline sahip online alışveriş siteleri olarak belirlenmiştir. Bunun yanında katılımcıların çok azda olsa sosyal ağlardan etkilenerek online alış-veriş yaptıkları belirlenmiştir. Sonuç : Çalışmanın sonucunda; internet sitelerinin güvenirliliğinin kanıtlanmış olması ve ürünü geri iade etme özelliğinin olması tüketicileri online alışverişe yaklaştıran bir adım olduğu tespit edilmiştir. İnternet üzerinden alışveriş yapmayan tüketicilerin online alışverişe olan güvenini artırmak için yasal düzenlemelerin arttırılması gerekir. Güven sorununun internet alışverişini olumsuz etkilemesine rağmen gün geçtikçe internette pazarlamanın, geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanılacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İnternette Pazarlama, Online Alışveriş, Tüketici Davranışları

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.13.102

INTERNET MARKETING EFFORTS: A RESEARCH ON ONLINE SHOPPING SITES
 
Objective: The usage of internet has been increased depending upon rapid technological advancements and has been changes consumer habits. While some consumers use innovations in an active manner, some consumers remain conservative in this regard as they have concerns. Purposes of this research: The most common product types purchased, Online shopping frequency, the most common place to make an internet connection, factors involved in Online shopping, expectations about websites, purpose of internet usange, most used website used for online shopping and sub-dimensions of web sites is to learn and classify the expectations and thoughts of consumers. Material And Methods: This research was applied to Mehmet Akif Ersoy University students as a survey. In this research; frequency analysis, normal distribution test, reliability analysis of scale, faktor analysis and independent samples test were used. This survey was applied to 294 people face to face. As creating question sets, by Öztrak (2012) and Doğaner (2007) were utilized in the scale of their work. Findings: The most frequent shopping online shopping sites are designated as online shopping sites with a Virtual Shopping Center Model. Some of the participants has interpreted some social media names as websites. Conclusion: Internet sites have proven their reputation as a result of this work and the ability to retrieve the product is one step closer to Online shopping for consumers. Legal regulations should be increased to increase the confidence of consumers who do not shop online over online shopping. Though the problem of trust does not negatively affect internet shopping, it can be said that marketing on the internet will be used more effectively than traditional marketing.

Keywords: Internet Marketing, Online Shopping, Consumer Behavior.

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.13.102

Tam Metin