Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Sağlık Pazarlaması  

Ahmet Erkan ÜNAL, Ebru CENGİZ, Halil Yekin GÜZEL
ÖZEL HASTANELERİN HASTA MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI VE HASTALARIN ALTERNATİF TIPLA İLGİLİ REKLAMLARA YAKLAŞIMI
 
Amaç: Bu çalışmada sağlık sektöründe alternatif tıpla ilgili reklamlara hastaların yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla yapılan çalışmada veriler alternatif tıpla ilgili reklamlara hastaların yaklaşımını ölçmek için hazırlanan (Hasta Değerlendirme Formu – Reklam Değerlendirme Formu) anket sorularının, bir özel hastanede rastgele örnekleme metodu ile 42’si kadın, 16’sı erkek toplam 58 kişiden elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analizde Cronbach’s Alpha güvenilirlik analizi ve ki – kare analizi kullanılmıştır. Bulgular: çalışmada hastaların alternatif tıpla ilgili reklamlara karşı yaklaşımlarının genel olarak olumlu olduğu, televizyonlarda yayınlanan alternatif tıpla ilgili programları, gazete ve dergi yazılarını takip ettikleri, internet üzerinden araştırdıkları, yapılan yorumları inceledikleri, hekimlerin bu tedaviler için önerilerini dinledikleri, sunulan bazı reklamların hastaları yanıltabileceğini ifade ettikleri, alternatif tıpla ilgili ürünleri sıklıkla kullandıkları ve alternatif tıpla iyileşen kişiler tanıdıkları bulgularına da ulaşılmıştır. Sonuç : Araştırma sonucunda katılımcılardan hasta olanlarının alternatif tıp ile ilgili bilgileri sağlık programlarından takip ettikleri ve lisans mezunlarının alternatif tıp ile ilgili ürünlerin faydalı olduğunu düşündüğü sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Tıp, Reklam, Sağlık Sektörü

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.2.3

RESEARCH OF PATIENT SATISFACTION IN PRIVATE HOSPITALS AND APPROACHES OF THE PATIENTS TO ADVERTISEMENTS RELATED ALTERNATIVE MEDICINE
 
Objective: In this study, it was tried to examine the approaches of patients to alternative medicine advertisements in the health sector. Material And Methods: For this purpose, 58 questionnaires were prepared in order to measure the approach of the patients to the alternative advertising (Patient Evaluation Form - Advertisement Evaluation Form), random sampling method in a private hospital, 42 women and 16 men. The obtained data were analyzed with SPSS package program. Cronbach’s Alpha reliability analysis and chi-square analysis are used. Findings: In the study, it was stated that the approaches of the patients to the alternative medicine advertisements are positive in general, that they follow interest in alternative medicine programs broadcasted on television, they follow newspaper and magazine writings, research them on the internet, review the comments made, listen to the recommendations of the physicians about these therapies, It has been achieved that they often used alternate medicine-related products, and that people who recovered from alternative medicine know it. Conclusion: As a result of the research, participants came to the conclusion that the patients were following the alternative medical information from the health programs and that the undergraduate graduates thought that alternative medicine related products were useful.

Keywords: Alternative Medicine, Advertising, Health Sector

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.2.3

Tam Metin