Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Pazarlama Ekonomisi  

Mihalis KUYUCU
SEKTÖR YAŞAM EĞRİSİ BAĞLAMINDA RADYO MECRASININ EKONOMİK GELİŞİMİ
 
2017 yılında doksanıncı yaşını kutlayan radyo mecrası özellikle yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden dolayı ekonomik anlamda bir küçülme yaşamıştır. Doksanlı yıllarda özel sermayeli radyo kanallarının faaliyete geçmesiyle reklam pastasından aldığı payda ciddi bir artış yaşayan mecra bu payını iki binli yıllardan sonra kaybetmeye başlamıştır. 2017 yılına geldiğimizde radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı pay yüzde iki seviyelerine kadar gerilemiş ve mecra doksanlı yıllara göre yüzde yüzlük bir küçülme yaşamıştır. Bu çalışma Türkiye’de radyo mecrasının ekonomik yapısının yaşadığı değişim, sektör yaşam eğrisi modeline göre analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu araştırma Türkiye’nin radyo reklam harcamaları ile elde edilen ikincil verilerin derlenmesi, incelenmesi ve analiz edilmesi temelinde gerçekleştirilmiştir. İkincil veriler sektörle ilgilenen resmi ve özel kuruluşların hazırladığı rapor – analiz ve araştırmalardan derlenmiştir. Radyo mecrasının reklam harcamalarından aldığı payın düşmesi ve mecranın diğer mecralara göre küçülmesi çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Araştırmada yanıtı aranan soru: ‘Radyo mecrasının sektörel büyüme oranındaki değişim zamana göre nasıl bir seyir izlemiştir?” Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’de radyo yayıncılığının tarihi ile ilgili araştırma yapılmış, ikinci bölümde ise işletmecilikte sektör yaşam eğrisi ile ilgili kavramsal bir inceleme yapılarak sektör yaşam eğri modelleri ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise radyo mecrasının 1980 yılından 2017 yılına kadar reklam harcamalarından aldığı pay araştırılmış ve bunun ışığında radyo mecrasının sektör yaşam eğrisi modeline göre geçirdiği evreler ve günümüzdeki durumu incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda radyo mecrasının sektör yaşam eğrisi modeline göre özellikle 90larda bir büyüme ve olgunluk döneminde olduğu iki binli yıllarda düşüşe geçtiği ve bu düşüşün iki bin onlu yıllarda stabil bir biçimde kaldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılığı, Sektör Yaşam Eğrisi, Reklam Harcamaları

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.2.1

THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RADIO INDUSTRY IN THE CONTEXS OF INDUSTRY LIFE CYCLE
 
Radio medium celebrating its 90. Anniversary in 2017 experienced an economic shrinkage especially because of developments happened in new communication technologies. The medium which had a serious increase in its share of advertisement cake by means of operations of private-capital radio channels in 90’s, started to lose that share as of beginning of new millennia. When it comes to 2017, share of radio medium from advertisement expenditures decreased to %2 and it experienced a shrinkage by %100 in comparison with 90’s. This study aims to analyze change of economic structure of radio medium in Turkey according to sectoral life curve model. This study is conducted on a basis of compiling, reviewing and analyzing secondary data obtained by radio advertisement expenditures of Turkey. Secondary data has been compiled with reports prepared by private and public enterprises having interest in sector – analyze and researches. Decrease in share of radio medium from advertisement expenditures and shrinkage of medium in comparison with other mediums constitute the research question of this study. Question of which answer is sought in study: “How was the course of change in sectoral growth ratio of radio medium in time?” Within this scope, research about history of radio broadcasting in Turkey has been made in first section and a literature research about sectoral life curve models by making a conceptual review regarding sectoral life curve in business has been conducted as for second section. In application section of study, share of advertisement expenditures of radio medium from 1980 till 2017 has been investigated and in the light of these, present day condition and experienced stages have been studied according to sectoral life curve model of radio medium. As a result of study, it has been revealed that radio medium was in a growth and maturity era especially in 90’s, gone into a decline as of 2000’s and that decline remained stable in 2010’s.

Keywords: Radio, Radio Broadcasting, Life Cycle, Ad Expendatures

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.2.1

Tam Metin