Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Spor Pazarlaması  

Gültekin Cem ÇİFTÇİBAŞI, Nil Esra DAL
SPOR PAZARLAMASI VE SPONSORLUK: BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ VE VODAFONE SPONSORLUK İLİŞKİSİNDE TARAFTARLARIN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş Jimnastik Kulübü ana sponsoru Vodafone markasına bakış açılarını ve bu sponsorluk anlaşmasının taraftarlar üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla yapılan çalışmada anket soruları internet üzerinden 354’ü erkek, 49’u kadın olmak üzere toplam 403 katılımcı üzerinde uygulanmıştır ve soru seti oluşturulurken Ulu (2011) ve Akdağ’ın (2005) çalışmalarındaki ölçeklerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS Statistics 21 paket programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle soruların ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuştur. Katılımcıların demografik durumlarına yönelik analizler yapılmıştır. Analizde Cronbach’s Alpha güvenilirlik analizi ve Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, spor sponsorluğu yapan kurumun taraftarlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı, o kurumun ürün ve hizmetlerine yönelim sağladığı ve taraftarların sponsor olan firmaya güven duydukları söylenebilir. Sonuç: Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Vodafone arasındaki sponsorluk anlaşmasının Beşiktaş taraftarlarının tutumlarının incelendiği bu araştırmanın sonucunda sponsorluk anlaşmalarının günümüzde kurumlar için oldukça önemli oldukları söylenebilir. Vodafone kullanan katılımcı sayısı araştırma sonucuna göre %22,8’den %68,2’ye yükselmiştir. Bu durum Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Vodafone arasındaki sponsorluk anlaşmasının başarılı bir sponsorluk anlaşması olduğunu gösteriyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlaması, Sponsorluk, Spor Sponsorluğu

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.4

SPORTS MARKETING AND SPONSORSHIP: ANALYSES OF FANS ATTITUDE TOWARDS THE RELATION BETWEEN BESIKTAS GYMNASTIC CLUB AND SPONSORSHIP OF VODAFONE
 
Objective: This research was completed with the aim of determining the opinions of Beşiktaş fans about the main sponsor of Beşiktaş Gymnastic Club, Vodafone, and the effect of this sponsorship deal on fans. Material and Methods: With this aim, the study administered survey questions over the internet to a total of 403 participants, 354 men and 49 women and as creating question sets, by Ulu (2011) and Akdağ (2005) were utilized in the scale of their work. The obtained data were analyzed by SPSS statistic 21 packet program. Firstly the mean and standard deviations of the questions were found. Analysis based on the demographic characteristics of participants was completed. For analysis, Cronbach’s alpha reliability analysis and the Mann Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used. Results: According to the obtained results, the organization providing sports sponsorship has a positive effect on the fans, ensuring orientation towards the products and services of that organization and it may be said that fans trust the sponsor firm. Conclusion: The results of this research investigating the attitudes of Beşiktaş fans to the sponsorship deal between Beşiktaş Gymnastics Club and Vodafone show that sponsorship deals are very important for organizations today. According to the results of the research, the number of participants using Vodafone rose from 22.8% to 68.2%. This situation shows that the sponsorship deal between Beşiktaş Gymnastic Club and Vodafone is a successful partnership.

Keywords: Sports Marketing, Sponsorship, Sports Sponsorship

Doi: 10.17369/UHPAD.2018.13.4

Tam Metin