Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Turizm Pazarlaması  

İbrahim BAŞ
TÜRK TURİZMİNİN DÜNYADAKİ GÜÇLÜ ROLÜ VE SAĞLIK TURİZMİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu makalede, Türk turizminin dünyadaki önemi ve payının vurgulanması, turizm türlerinden biri olan ve Türkiye'de yeni başlayan sağlık turizm faaliyetlerinin avantajlarının incelemesi ve geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunulması amaç edinilmiştir. Yöntem: Bu çalışma tarama modeli kapsamında betimsel analiz tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri kaynağı olarak; kitap, tez, ve online makalelerden yararlanılmış ve sağlık turizmine ilişkin web sitelerinde yayımlanan rapor ve analizlerden yararlanılmıştır. Bulgular: Türkiye, sağlık turizmi açısından yüksek potansiyelli bir ülkedir. Ülkemizde, 1980'li yıllarda başlayan turizm hareketliliği, 2000'li yılların başı ile beraber sağlık turizmi alanındaki katkıların artmasıyla devam etmiştir. En çok hasta kabulünün yaşandığı 2014 yılı itibariyle, ülkemize sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gelen turist sayısı 496.324 kişi olmuştur. Ancak 2015 ve 2016 yıllarında hasta kabulünde bir gerileme yaşanmış ve bunun temel sebepleri, yaşanan terör olayları, eksik veriler ve bölgesel olaylar olarak gösterilmiştir. Sonuç: Sağlık turizmi ile ilgili pazarlama stratejileri ve araştırmalarına gereken önem verilmeli, sağlık turizmi ile ilgili tanıtımlara uluslararası alanda geniş yer verilmedir.Ülkemizin sağlık turizmi payının artması için hedef pazarlar seçilmeli ve özellikle ulaşımı kolay, çeşitli ticari anlaşmaları olan veya kültürel benzerlikler olan ülkelere Türkiye’deki sağlık turizmi imkânları tanıtılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Türkiye

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.2.2

THE STRONG ROLE OF TURKISH TOURISM IN THE WORLD AND ITS EFFECT ON HEALTH TOURISM
 
Aim: In this article, it is aimed to emphasize the importance and share of the Turkish tourism in the world, and to make proposals on the examination and development of the advantages of the tourism activities which are new in Turkey. Method: This study was carried out with descriptive analysis technique in the context of the screening model. As data source in the study; books, theses, and online articles were utilized and reports and analyzes published in web sites related to health tourism were utilized. Results: Turkey is a high potential country in terms of health tourism. The tourism mobility that started in the 1980s in our country continued with the increase in the contribution of the health tourism sector to the beginning of the 2000s. As of 2014, the number of tourists coming to Turkey to benefit from health services has reached 496.324. However, there has been a decline in patient admission in 2015 and 2016, which has been shown as the underlying causes, living terrorist incidents, incomplete data and regional events. Conclusion: Marketing strategies and researches related to health tourism should be given importance and promotions related to health tourism should be given wide scope in the international arena. Target markets should be selected in order to increase the share of health tourism in our country and especially in countries with various trade agreements or cultural similarities, The possibilities of health tourism should be introduced.

Keywords: Medical Tourism, Health Tourism, Thermal Tourism, Turkey

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.2.2

Tam Metin